Bitcoin, Litecoin, Ehtereum

Moderní a elegantní spodní prádlo pro ženy

Hračky Legler

VŠEOBECNÉ SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY

 

I.Úvodní ustanovení

-----------------------------------------

1.1 Předmětem těchto Všeobecných soutěžních podmínek (dále jen „Soutěžní podmínky“) je stanovit závazná pravidla, na jejichž základě budou probíhat soutěže provozované prostřednictvím soutez4u.cz

 

1.2 Vztahy pořadatele a soutěžících se řídí těmito Soutěžními podmínkami, není-li stanoveno jinak nebo není-li v oznámení o vyhlášení soutěže umístěné na soutez4u.cz stanoveno jinak.

 

 

II. Základní vymezení použitých pojmů

-----------------------------------------

2.1 Provozovatel soutez4u.cz je společnost Diamond Consulting s.r.o., IČ:29115809, se sídlem: Uhliště 23,34022 Uhliště, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 25979.

2.2 Pořadatel soutěže (dále jen „pořadatel“) je společnost Diamond Consulting s.r.o., IČ:29115809, se sídlem: Uhliště 23,34022 Uhliště, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 25979.

2.3 Soutěžící je uživatel, který se po zadání svého jména a e-mailové adresy na soutez4u.cz účastní soutěže vyhlášené pořadatelem a souhlasí se Soutěžními podmínkami.

2.4 Za vyhlášení soutěže je považováno oznámení o konání soutěže, uveřejněné pořadatelem na soutez4u.cz, řídící se dle těchto Soutěžních podmínek.

2.5 Konkrétní specifikace výherce a výherního pořadí je vždy uvedena v zadání příslušné soutěže. Veškerou odpovědnost za vyhlášené soutěže, jejich pořádání a jejich soulad s právními předpisy nese pořadatel, který rovněž odpovídá za výhry v soutěži.

 

III.Typy soutěží a jejich pravidla

-----------------------------------------

3.1 Soutěžící se zapojí do soutěže zodpovězením jedné nebo více soutěžních otázek, popřípadě po splnění dalších podmínek soutěže nutných k zapojení do soutěže.

3.2 Pořadatel vyhlašuje soutěž, jejíž podmínky vyhodnocení budou probíhat dle níže uvedeného typu soutěže dle bodu 3.3.1

3.3 Po splnění pravidel soutěže bude výherce vybrán následujícím způsobem:

3.3.1 Nejlépe odpovídající soutěžící

Výhercem soutěže se stává soutěžící, který řádně splnil podmínky soutěže, a to nejlepším správným zodpovězením soutěžních otázek soutěže uveřejněných na soutez4u.cz . O pořadí výherce rozhoduje nejlepší správné zodpovězení na soutěžní otázky, nikoliv rychlost soutěžícího. Pokud se v průběhu trvání soutěže sejde více shodných správných odpovědí na soutěžní otázku/y, rozhoduje o pořadí výherce odpověď soutěžícího, který nejlépe zodpověděl tzv. „rozhodnou otázku“, která zní "Kolik soutěžících se zúčastní této soutěže?" . Pořadatel ve vyhlášení soutěže uveřejněné na soutez4u.cz vždy uvede pro kolik výherců je soutěž uspořádána.   

3.4 Pořadatel prohlašuje, že tato soutěž se řídí dle podmínek typu soutěže : 3.3.1 Nejlépe odpovídající soutěžící

 

IV.Obecná pravidla

-----------------------------------------

4.1 Soutěže zveřejněné na soutez4u.cz se mohou účastnit všichni uživatelé soutez4u.cz, kteří vyplní a odešlou soutěžní formulář a kteří souhlasí s těmito Soutěžními podmínkami.

4.2 Soutěže se nemohou účastnit osoby, které nesouhlasí s těmito Soutěžními podmínkami.

4.3 Soutěž uveřejněná na soutez4u.cz má ve chvíli svého zveřejnění stanovenou dobu trvání, a to k určitému datu, dále je stanoven popis soutěže, o jaké ceny se hraje a příslušný soutěžní formulář.

4.4 Soutěž je považována za zahájenou jejím vyhlášením na soutez4u.cz.

 

V. Účast v soutěžích

-----------------------------------------

5.1 Soutěžící se do soutěže zapojí splněním podmínek soutěže stanovených v bodu 3.3 Soutěžních podmínek a tím se stává aktivním soutěžícím.

5.2 Soutěžící odpoví na soutěžní otázku/y. Všechny otázky jsou k dispozici po celou dobu platnosti soutěže.

5.3 Výběr výherce proběhne vždy do 14 dnů od data ukončení soutěže a všichni výherci budou informováni na e-mail uvedený v jejich registračních údajích.

5.4 Pořadatel neodpovídá za nedoručení oznámení o výhře v případě změny e-mailové adresy výherce, nedoručení oznámení o výhře z důvodu přeplnění nebo zrušení e-mailové schránky výherce, z důvodů ležících na straně příslušného poskytovatele služeb či z jiných důvodů, které neleží na jeho straně. Pořadatel je povinen každého výherce o jeho výhře informovat jen jedenkrát, a to písemně formou zaslání elektronického sdělení e-mailu výherci.

5.5 Pokud některý z výherců nepotvrdí svou výhru odpovědí na e-mail s oznámením o výhře do deseti dnů, ztrácí nárok na výhru. Tato výhra propadá ve prospěch pořadatele, který ji může dle daných okolností postoupit dalšímu spravedlivě vybranému soutěžícímu v souladu se Soutěžními podmínkami, který se dostal do výběru.

5.6 Výhra je předána pořadatelem soutěže nejpozději do 30 dnů od určení výherce, a to buď osobně nebo zasláním poštou (prostřednictvím České pošty a.s., případně jinou zásilkovou službou) na kontaktní adresu, kterou uvede výherce při komunikaci o sdělení výhry pořadatelem. Pokud to umožňuje charakter výhry, může být výhra rovněž zaslána prostřednictvím e-mailu (např. kódy či hesla pro vyzvednutí vstupenky či voucheru). Tím je splněna povinnost předání výhry výherc

5.4 V případě, že soutěžící odhlásí svou emailovou adresu z "emailingu", odvolá souhlas se zasíláním obchodního sdělení dle bodu "VIII.Ochrana osobních údajů" těchto Všeobecných soutěžních podmínek před vyhlášením výsledků soutěže ztrácí nárok na případnou výhru a případná výhra propadá ve prospěch pořadatele.

5.5 Pořadatel neodpovídá za nedoručení oznámení o výhře v případě změny e-mailové adresy výherce, nedoručení oznámení o výhře z důvodu přeplnění nebo zrušení e-mailové schránky výherce, z důvodů ležících na straně příslušného poskytovatele služeb či z jiných důvodů, které neleží na jeho straně. Pořadatel je povinen každého výherce o jeho výhře informovat jen jedenkrát, a to písemně formou zaslání elektronického sdělení e-mailu výherci.

5.6 Pokud některý z výherců nepotvrdí svou výhru odpovědí na e-mail s oznámením o výhře do deseti dnů, ztrácí nárok na výhru. Tato výhra propadá ve prospěch pořadatele, který ji může dle daných okolností postoupit dalšímu spravedlivě vybranému soutěžícímu v souladu se Soutěžními podmínkami, který se dostal do výběru.

5.7 Výhra je předána pořadatelem soutěže nejpozději do 30 dnů od určení výherce, a to buď osobně nebo zasláním poštou (prostřednictvím České pošty a.s., případně jinou zásilkovou službou) na kontaktní adresu, kterou uvede výherce při komunikaci o sdělení výhry pořadatelem. Pokud to umožňuje charakter výhry, může být výhra rovněž zaslána prostřednictvím e-mailu (např. kódy či hesla pro vyzvednutí vstupenky či voucheru). Tím je splněna povinnost předání výhry výherci.

5.8 Výhry jsou zasílány pouze na území České republiky, přičemž u některých výher může být výherci účtováno poštovné formou dobírky. V případě, že se výhra vrátí odesílateli z důvodu nevyzvednutí výhercem, propadá ve prospěch pořadatele soutěže.

5.9 Záruka na výhry není poskytována. Pořadatel neodpovídá ani za vady a poškození předmětu výhry od okamžiku jeho předání, s čímž je soutěžící srozuměn.

5.10 Výhry v této soutěži nelze směnit za hotovost, ani není možné požadovat vydání jiné výhry, než která je pořadatelem stanovena.

5.11 Vyloučen ze soutěže je každý soutěžící, který při registraci uvede nepravdivé nebo fiktivní údaje nebo který se do soutěže přihlásí více než jedenkrát s pozměněnými údaji o své osobě.

5.12 Ze soutěže jsou vyloučeni všichni soutěžící, kteří jakýmkoliv způsobem nevyhoví těmto pravidlům nebo je poruší. Pořadatel je dále oprávněn rozhodnout o vyloučení všech soutěžících, u nichž je dáno důvodné podezření, že v soutěži uplatňují nekalé, podvodné nebo nečestné praktiky. Vyloučením ze soutěže ztrácí soutěžící nárok na předání výhry, a to bez náhrady.

5.13 Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předání výher v případě, že výhry nebude mít v příslušnou dobu k dispozici tak, aby mohly být výhercům předány alespoň náhradním způsobem; dále si pořadatel vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech, souvisejících s pořádáním soutěže, a to včetně práva změnit pravidla této soutěže včetně doby její platnosti či soutěž ukončit.

5.14 Výhru nelze vymáhat soudní cestou.

5.15 V případě, že předmětem výhry bude cena, jež má osobní povahu, např. vstupenky, kupóny na jméno výherce apod., není možno výhru ze strany výherce předat či „převést na třetí osobu. Čerpání výhry v tomto případě je možné jen výhercem, s čímž soutěžící vyslovuje svůj souhlas.

 

VI. Záruky provozovatele soutez4u.cz

-----------------------------------------

6.1 Veškerou odpovědnost za vyhlášené soutěže, jejich pořádání a jejich soulad s právními předpisy nese pořadatel soutěže, který rovněž odpovídá za výhry v soutěži.

6.2 Veškeré výhry v soutěži jsou zajišťovány ze strany pořadatele, který v této souvislosti nese veškerou odpovědnost za předmětné výhry a má povinnost tuto výhru náležitě předat výherci soutěže. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jednání pořadatele např. pokud pořadatel nedodrží stanovené podmínky soutěže nebo pokud pořadatel nedodá či neodešle výhry výhercům soutěže apod. Výhry nejsou právně vymahatelné. Provozovatel rovněž nenese žádnou odpovědnost za škody, které může výhra způsobit soutěžícím či třetím osobám.

6.3 Provozovatel neodpovídá za jakoukoliv škodu, která byla nebo mohla být pořadateli případně soutěžícím způsobena v souvislosti s jeho používáním nebo využíváním internetových stránek soutez4u.cz. Provozovatel rovněž nenese žádnou zodpovědnost za případné škody způsobené selháním systémů a programového vybavení, které nemají původ v úmyslném jednání provozovatele.

 

VII. Práva a povinnosti soutěžícího a pořadatele

-----------------------------------------

7.1 Soutěžící prohlašuje, že se účastní soutěže dobrovolně a že souhlasí s pravidly a Soutěžními podmínkami.

7.1.1 Soutěžící je povinen uvést pořadateli úplné a pravdivé kontaktní údaje pro zaslání výhry.

7.1.2 Soutěžící se zavazuje v případě výhry reagovat na výzvu pořadatele do 10 dnů; v opačném případě nárok na výhru zaniká.

7.1.3 Soutěžící je povinen chovat se tak, aby nedocházelo k porušování platných právních předpisů České republiky a svým jednáním nezpůsobil pořadateli, dalším soutěžícím, případně provozovateli jakoukoliv újmu.

7.1.4 Soutěžící tímto uděluje souhlas se zasíláním info e-mailů, a to např. o nových soutěžích a výhrách, reklamních sděleních apod., a to jak od pořadatele soutěže, tak i od provozovatele a od třetích osob s provozovatelem spolupracujících.

7.1.5 Soutěžící bere na vědomí, že veškeré soutěže jsou zajišťovány ze strany pořadatele a provozovatel soutez4u.cz nenese žádnou odpovědnost v souvislosti se soutěží, výhrami a případnou vzniklou škodou,

7.1.6 Soutěžící bere na vědomí, že každý uživatel soute4u.cz může být v jeden okamžik zaregistrován pouze jednou a nesmí tak soutěžit pod více „falešnými“ účty. V případě zjištění duplicitní registrace jednoho uživatele nebo uvedení nepravdivých údajů, vyhrazuje si pořadatel právo na neposkytnutí výhry takovémuto uživateli a na smazání jeho účtu bez předchozího upozornění.

7.2 Pořadatel

7.2.1 je povinen informovat výherce o tom, že se stal výhercem, a to prostřednictvím e-mailu soutěžícího uvedeného při registraci. Tato povinnost je rovněž splněna oznámením výherce zveřejněním na příslušné stránce soutěže soutez4u.cz.

7.2.2 si vyhrazuje právo soutěž kdykoliv pozastavit, změnit, ukončit bez udání důvodu, a to v případě, pokud dojde k závažným neočekávaným událostem nebo událostem ovlivněných vyšší mocí. V tomto případě nemá soutěžící nárok na jakékoliv odškodnění či vypořádání.

7.2.3 nenese žádnou zodpovědnost za případné škody způsobené selháním systémů a programového vybavení, které nemají původ v úmyslném jednání provozovatele; V tomto případě nemá soutěžící nárok na jakékoliv odškodnění či vypořádání.

 

VIII.Ochrana osobních údajů

-----------------------------------------

8.1 Veškerá data získaná od soutěžícího jsou považována za jeho osobní a vztahuje se na ně ochrana podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

8.3 Soutěžící tímto vyjadřuje svůj výslovný souhlas s tím, aby jeho osobní údaje předané pořadateli a provozovateli byly v plném rozsahu zpracovány za účelem vyhodnocení soutěže a za účelem nabízení obchodu nebo služeb, včetně zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky. Soutěžící má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat, a to písemně.

8.4. Soutěžící souhlasí se šířením obchodního sdělení elektronickou formou (§ 7 zákona č. 480/2004 Sb.). Souhlas soutěžícího je poskytován na dobu neurčitou. Soutěžící  bere na vědomí, že provozovatel a pořadatel kdykoli v průběhu zpracování osobních údajů poskytne soutěžícímu informace o rozsahu a účelu zpracování osobních údajů či vysvětlení ke způsobu zpracování osobních údajů.

8.5. Provozovatel a pořadatel si vyhrazují právo použít osobní data a údaje soutěžícího s cílem zasílání informací o novinkách a nových produktech a službách provozovatele či pořadatele, popř. za jiným marketingovým účelem.

8.6. Společnost Diamond Consulting s.r.o. si vyhrazuje právo na zaslání obchodního sdělení i na služby nesouvisející se službou, při jejímž objednání došlo k předání osobních údajů. Zpracováním osobních údajů soutěžícího může společnost Diamond Consulting s.r.o. pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Soutěžící tímto zároveň výslovně souhlasí s tím, že společnost Diamond Consulting s.r.o. je oprávněna předat osobní údaje soutěžícího poskytovali poptávané služby a že je společnost Diamond Consulting s.r.o. oprávněna předat osobní údaje soutěžícího jinému subjektu na základě smlouvy mezi třetí osobou a společností Diamond Consulting s.r.o.

 

IX.Závěrečná ustanovení

-----------------------------------------

 

9.1 Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv změnit či doplnit obsah těchto Soutěžních podmínek. Za těchto okolností pořadatel oznámí změny upozorněním na soutez4u.cz.

9.2 Tyto Soutěžní podmínky nabývají platnost a jsou účinné ode dne 8.10.2013

9.3 Veškeré právní vztahy mezi pořadatelem a soutěžícím vztahující se k soutěžím se řídí právním řádem České republiky. Případné spory týkající se soutěže bude rozhodovat příslušný soud České republiky určený podle procesních předpisů České republiky.

9.4 Pořadatel neodpovídá za úplnost výtažku z těchto pravidel soutěže, který může být ve zkrácené verzi komunikován na propagačních či jiných materiálech v souvislosti se soutěží. Tato pravidla jsou v rámci soutěže považována za jediná úplná a konečná.

9.5 Úplná pravidla soutěže jsou po celou dobu její platnosti k dispozici na webových stránkách soutěže.

9.6 Účast v soutěži je dobrovolná a účastník svou účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s jejími pravidly.

 

V Uhlišti  dne 8.10.2013

Moderní a elegantní spodní prádlo pro ženy